Ерготерапията е професия която вече не е никак нова за България и все повече хора знаят какво представлява и накъде е насочена. Въпреки това ще си позволя  в няколко кратки изречения да опиша основните посоки, в които ние ерготерапевтите гледаме, а именно- възстановяване и развиване на умения нужни за извършване на дейности от ежедневието на един човек, които са смислени, ценни и важни за него, като същевременно стимулираме неговата самостоятелност. 

Ерготерапевтите могат да работят в болници, центрове, които предлагат услуги за деца и семейства, центрове за ранна детска интервенция съвместно с мултидисциплинарен екип. Биха могли  да работят на частна практика, работят заедно с логопеди, психолози, специалисти ранна детска интервенция и една от най-значимите практики които прави ЕТ е че посещава дома в който детето живее, обменя информация учителите, родителите и други колеги които подкрепят детето.

Малко известно е, поне в България, че ерготерапевтът може и е добре да работи в училище.

Функциите му там могат да бъдат различни и посоката на работа да е много креативна и динамична- от консултант на учители, родители, деца до практическа работа с конкретната група нуждаеща се от подкрепа.

Ролята на ЕТ в училище може да включва следните елементи:

 • Наблюдение на детето и как то функционира в час, в междучасие, в столовата и други помещение на училището с цел оценка на неговото представяне, успеваемост и удовлетвореност
 • Планиране на цели заедно с учителите, родителите и детето
 • Разговори с учители, педагогически съветници, директори в посока какво те биха могли да адаптират в учебния материал и/или среда , така че детето да има по-добро представяне
 • Разговори с родители и деца с цел, разбиране на нуждите и желанията, мотивацията и какви цели имат родителите и децата.  
 • Оценка на дейностите/учебния материал спрямо нуждите на детето и адаптирането им при нужда
 • Помощ при изграждането на функционални умения, които ще помогнат на детето при изпълнение на задачи свързани с училище
 • Помощ при изграждане на  физически умения, като  писане и грижа за себе си и др.
 • Помощ при адаптиране на класната стая (височина на чина, стола, дъската и др.), спрямо нуждите на детето
 • Обучение в използване на специални устройства и учебни материали (приложения, видео запис на история и др.)

ЕТ в училище би могъл да работи както индивидуално с детето, така и с група, като в зависимост от това, целите са различни и разбира се строго индивидуални. 

Груповата ерготерапевтична работа е насочена  на първо място  към развиване на  позитивна и подкрепяща атмосфера между учениците в класа. Да се подкрепи участието на всяко дете, без значение дали има специални нужди или не, да се развият умения като:

 • Активно слушане
 • Изчакване на реда си
 • Решаване на проблеми
 • Екипна работа
 • Уважение и отговорност към другите и дейностите
 • Умения за правене на избор
 • Добро самочувствие и усещане за себе си.